https://antistereotip.net

@
n
t
i
s
t
e
r
e
o
t
IP

Asocijacija za besplatnu informatičku edukaciju i društveno odgovorne projekte Antistereotip.

O Antistereotipu na jednoj stranici.